Winkelwagen
Account
home»Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Asterics Reiniging gevestigd te Harkestede / Gorilla Glue leverancierArtikel 1: Toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:"Werkzaamheden en diensten":
De werkzaamheden en diensten zoals die door Asterics Reiniging worden verricht, waaronder opdrachten voor reiniging en het aanbrengen van nano coatings.
"Opdrachtgever": Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten of diensten van Asterics Reiniging afneemt of aan wie Asterics Reiniging aanbiedingen doet.

1.2 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Asterics Reiniging opgestelde aanbiedingen en op alle tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen Algemene Leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden van opdrachtgever door Asterics Reiniging uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijdigheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden van opdrachtgever, voorzover toepasselijk, met onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleren de Algemene Leveringsvoorwaarden van Asterics Reiniging.


Artikel 2: Aanbod en aanvaarding; totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en / of prijsopgaven van Asterics Reiniging zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanvaarding van de aanbieding (0fferte) door de opdrachtgever. Eventuele aanvullende of afwijkende afspraken binden Asterics Reiniging slechts indien deze door Asterics Reiniging schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De opdrachtgever is aan de opdracht gebonden en is gehouden, bij wijziging en / of annulering van de opdracht de daardoor voor Asterics Reiniging ontstane schade, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen gemaakte kosten, winstderving, reservering van productiecapaciteit en renteverlies, te vergoeden, ongeacht de reden -overmacht daaronder begrepen- voor de wijziging en / of annulering en ongeacht de aanvaarding van Asterics Reiniging daarvan.


Artikel 3: Prijzen; meerprijs
3.1 Door Asterics Reiniging opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, vervoer, lonen, van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, zoals geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 Alle werkzaamheden die door het personeel/meewerkende eigenaar van Asterics Reiniging worden verricht en die niet behoren tot schriftelijk gemaakte afspraken dienen te worden beschouwd als meerwerk en zullen, tenzij anders overeengekomen en vastgesteld door meewerkend eigenaar Asterics Reiniging, als zodanig apart als meerwerk in rekening worden gebracht.

3.3 Asterics Reiniging is te allen tijde gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging of, voorzover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de opdrachtgever bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van de gehoudenheid tot het vergoeden van de schade en / of kosten als hiervoor in artikel 2.3 omschreven.

3.4 Het in het vorige artikellid bepaalde geldt evenzeer indien de aldaar genoemde prijswijzigingen optreden bij toeleveranciers van Asterics Reiniging, waardoor deze hun prijzen ten opzichte van Asterics Reiniging aanpassen.

Artikel 4: Betalingstermijn

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens overeenkomst verschuldigde bedragen tot €500,- excl. Btw te betalen
Volg ons op..
GorillaGlue.nl
De priorij 4
9617 EP Harkstede

E-mail: info@gorillaglue.nl
Internet: www.gorillaglue.nl

KVK. 55107001
BTW nr. NL193595758B01