Winkelwagen
Account
home»Privacy Statement
PRICACY VERKLARING

Asterics reiniging als eigenaar van de websites www.asterics.nl en www.gorillaglue.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar onze bezoekers en klanten hebben wij daarom eeb beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Tot u op 1 van onze websites, te weten www.asterics.nl, of www.gorillaglue.nl het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon, tablet of ander device waarmee u onze pagina’s bezoekt.

Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.
De huidige op deze website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Website’s (hierna genoemd ook ‘de website’); www.asterics.nl en/of www.gorillaglue.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook genoemd: ‘de beheerder’).

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die erop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3 – Content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook de technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere productie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indiende beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer kan de beheerder op ieder moment:
Toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot een gedeelte of de gehele website.
Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website’s kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde de udates uit te kunnen voeren, danwel aanpassingen te kunnen doen aan het assortiment, of informatie verstrekking.
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de websites, waardoor deze, of een van de functionaliteiten niet of minder goed toegankelijk zijn. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen o.a. virusaanvallen op het internet. U bent zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt, danwel op uw device bewaard.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
Vanwege het gebruik va de website, of diensten toegankelijk via internet.
Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, danwel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met het gebruik van de website. U zult zichzelf onthouden van ieder actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg va uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en kan lijden op u te verhalen.
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde, of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct, of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, psychische, genetische, culturele, economische of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk door de beheerder gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde het verwerken van uw bestellingen.
Artikel 7 – uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te aken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de beheerder van de website, te weten Asterics Reiniging, via de mail: inf@asterics.nl, of telefoon (+31)(00)653345982.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan de termijn zo nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8- verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek va die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen in deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciele aanbiedingen krijgen va de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen stuurt u een mail met uw gegevens naar: info@asterics.nl
Indien u tijdens het bezoek aan de website enige persoonsgegevens tegenkomt die u zich te onthouden van het verzamelen ervan of enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van ieder daad de een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert, De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
Artikel 11 – Cookies
Wij gebruiken de volgende soorten cookies oo onze website:
Geanonimiseerde cookies: Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc, (device) het bezoek plaats vindt, tenzij de bezoeker deze gevenes zelf met ons deelt.
NB. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw computer worden geinstalleerd. U kunt uw instellingen op uw device zelfs aanpassen en draagt ook zelf verantwoordelijkheid voor de mogelijheid door derden om cookies te kunnen installeren.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Zie voor verdere uitleg onze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformmatie of informatie over de website zelf kunt u zich richten tot: Jeroen Joustra per mail info@asterics.nl, of per telefoon +31(0)653345982
Volg ons op..
GorillaGlue.nl
De priorij 4
9617 EP Harkstede

E-mail: info@gorillaglue.nl
Internet: www.gorillaglue.nl

KVK. 55107001
BTW nr. NL193595758B01